Ordliste

PEkonsult.no

www.PEkonsult.no  

Ordliste


Ring: 908 29 290

Ordliste:  Bolig og boligomsetning.

Du vil støte på mange forskjellige ord, fortkortninger når du skal kjøpe, selge og/eller eier privat eiendom. Vi har samlet noen av de vanligste ordene her slik at du kan få en forklaring på hva disse betyr.

Søk på ord ved å trykke på  Cmd+F (Mac) eller CTRL+F (PC)

Ordliste - Område: Takst

Arealbekreftelse, tomt  

Arealbekreftelse er en signert stadfesting av en eiendoms tomteareal inkludert eventuelle teiger, slik det fremgår av det offisielle eiendomsregisteret. Med bekreftelsen følger det et utsnitt av kartet med eiendommen med eventuelle teiger inntegnet.

Boligareal

Et uttrykk for bruksarealet i en bolig. Kott og boder blir ikke tatt med. Forkortes BOA. NB! Boligareal etter målereglene i NS3490, er ikke nødvendigvis i samsvar med byggeforskriftenes krav til oppholdsrom.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er en rapport spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen ved kjøp/salg, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning.

Bruksareal

BRA forkortet.  Betegnelse på boligens areal, begrenset av ytterveggenes innside. Fratrukket piper og kanaler som er over 0,5m².

Bruttoareal

BTA forkortet. Er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggens utside og til midt i vegg mot eventuelle naboleiligheter eller fellesdel (f.eks trapperom). Forkortes BTA.

Eiendomsmegler

Profesjonell mellommann ved omsetning av fast eiendom, vanligvis uten fullmakt fra partene. Eiendomsmegler virksomhet er underlagt bevillingskrav og nærmere regler i eiendomsmeglerlov.

Forhåndstakst

Forhåndstakst er en forhåndsvurdering av en eiendom og gjelder som regel ikke før eiendommen er bebygd.

Grunnflate (hus)

Byggets "skygge" ned på bakken (tomten). Utvendig grunnmur eksklusive terrasse/balkonger, utvendige trapper o.l

Gyldighet av en takst

Gyldigheten av en takst avhenger av endringer i markedet og av eventuelle endringer på/i eiendommen/boligen. Takster eldre enn 6 mnd må brukes med største forsiktighet, det anbefales å kontakte takstmannen.

Markedsverdi

Markedsverdien er «det ansatte beløp som takstmannen mener eiendommen/boligen normalt kan omsettes for på takseringsdatoen». Begrepet markedsverdi er internasjonalt og erstatter det gamle begrepet «normal salgsverdi» som fortsatt benyttes i en del takster.

Naboliste

Naboinformasjon er en liste over eiere av nabotomter. Kan gjerne bestilles fa kommunen når du må søke om tiltak du ønsker utført på eiendommen.

Normal salgsverdi

Det samme som Markedsverdi

NS 3490 - Areal og Volum beregning av bygnin

For at areal skal være måleverdig (i hht NS 3490) må takhøyden være minst 190 cm i minimum 60 cm bredde. Ved skråtak måles 60 cm utenfor høyden på 190 cm. Byggeforskriftens krav er at kun del av boenhet kan ha takhøyde på 190 cm. Normalkravet er 240 cm.

Norges Takseringsforbund

Norges største takseringsorganisasjon. Ofte bruk forkortelsen NTF.

NTF

Se Norges Takserings Forbund

Plantegninger

Plantegning viser bygningens etasjer med romfordeling, type rom (soverom, kjøkken, bad osv), dører, vinduer og noen ganger innredning. Hos kommunen ligger plantegninger som er bakgrunnen for den ferdigattest man evt. Har fått på sin eiendom.

Primærdel

Oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, toalett, vaskerom, badstue, trimrom, rom for svømmebasseng, vindfang, entré, vinterhager og rom for kommunikasjon, inklusiv trapp mellom rom som nevnt her. Tidligere kalt  hoveddel.

Rehabilitering

Gjenoppbygge, sette en bygning i god  stand igjen. Rehabilitering er en vesentlig større arbeid utført en oppussing.

Reklamasjonsvurdering

Vurdering av det som det skal reklameres på, f.eks vurdering av mulig feil og svikt i forbindelse med eiendomsomsetning.

Sekundærdel

Det som ikke ingår som Primærdel. Boder og oppbevaringsrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, balkonger, terrasser og andre åpne deler og rom for kommunikasjon, inklusiv trapp mellom rom som nevnt her. Tidligere kalt Tilleggsdel.

Skjønn

Vurdering i hensikt å gi en verdisetting.. – 2. Avtalt ordning for verdiansettelser i forsikring, i praksis ved partoppnevnelse av utenforstående sakkyndige som fastsetter skadens omfang med bindende virkning for selskap og sikrede.

Snittegninger

Snittegning viser en snitt/»gjennomskjæring» av bygningen og viser etasjehøyder, oppbyggingen, evt. tomtehøyder og profilen tydeligere.

Takst

Takst er en verdivurdering og eller en teknisk gjennomgang av f.eks. boliger (men også biler/båter osv.). Vanligvis nødvendig når du skal låne penger med sikkerhet i eiendom/bolig, ved refinansiering, skifte/arv, og ved hjemmelsoverføring (slag/kjøp eller lignende). Taksten konkluderer gjerne med en markedsverdi og evt. låneverdi.

Teknisk verdi, bygning

På grunnlag av dagens byggepriser beregnes normale byggekostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse. Det gjøres fradrag for verdiforringelse (teknisk foreldelse, vedlikeholdsmangler) og eventuelle gjenstående arbeider.

Teknisk verdi, tomt

Normale tomtekostnader er markedsverdi av råtomt, samt normale opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg og tilknytningsavgifter for vann, avløp og strøm. Tomteverdi ansettes uten hensyn tatt til eventuelle festeforhold. Det må imidlertid redegjøres for festeforhold.

Tilstandsanalyse

Detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av en bolig. Rapporten beskriver eventuelle mangler og/eller tilstandssvekkelser.

Tilstandsgrader TG:

Avvik angis med bakgrunn i NS 3600 og NS 3424 på følgende måte:

TG0: Ingen avvik (begrunnes normalt ikke).

TG1: Mindre eller moderate avvik (begrunnes normalt ikke).

TG2: Vesentlige avvik Tilstandsgrad 3, TG3: Stort eller alvorlig avvik.

TGIU: Ikke undersøkt/ ikke tilgjengelig for undersøkelse.

Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, da bygningen eller bygningsdelen da som utgangspunkt ikke har negative avvik eller symptomer ut over normal bruksslitasje. Det bemerkes at hensiktsmessigheten ved å gjennomføre anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 alltid må vurderes særskilt, da anbefalte tiltak i enkelte

Verdi- og lånetakst

Er en vurdering av markedsverdien på eiendommen/boligen på takseringsdagen med hensyn tatt til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle heftelser, bruksrettigheter, utidsmessighet, alder, m.v.

Verdivurdering

En verdivurdering er en forenklet vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet og hvor godt vedlikeholdt bolig er. Det gis dog ingen teknisk vurdering med tilstand og tilstandsgrader.

Våtromsnormen

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV). Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering. BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid. BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder. BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene. Fagfolk og bedrifter kan sertifisere seg i henhold til Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Bedriftene kan da benytte tittelen ”Godkjent bedrift”, og de har anledning til å benytte BVNs logo.

Uavhengig takstmann gjør en teknnisk kontroll av huset ditt

PEkonsult.no - Takstingeniør.

Den nøytrale part i en bolighandel !

Direktør Randi Flesland anbefaler bruk av tilstandsrapport

" Tilstandsrapport, billigste forsikring mot dyre overaskelser"

Forbrukerrådet v/dir Randi Flesland, TV2, 2016.

Ordliste - Område: Bolig

Aksjeleilighet

Denne eierformen ligner borettslagsbolig. Du kjøper en aksje (istedenfor andel) med tilknyttet eksklusiv bruksrett til en bestemt bolig. Du blir medeier (aksjonær) i boligaksjeselskapet, og får medbestemmelsesrett i selskapet. Du har i utgangspunktet full råderett over boligen du har bruksrett til. Begrensninger kan imidlertid følge av aksjeloven og boligselskapets vedtekter. Ved omsetning av aksjeleilighet tilkommer det ikke dokumentavgift. Det er ikke lenger adgang til å etablere nye boligaksjeselskaper

Altan

Balkong som hviler på søyler eller stolper. En altan er ikke overbygget.

Balkong

Fremspring på en husfasade, over første etasje. Balkong bæres gjerne av en forlengelse av gulvbjelker som er en fortsettelse av gulvet inne i huset, eller "henges" på veggen.

Borettslagsleilighet (Andelsleilighet)

Borettslag kan organiseres som et frittstående borettslag eller som et borettslag tilknyttet et boligbyggelag. Kjøper du en andel i et borettslag blir du eier av en andel som gir deg enerett til å bruke en bestemt bolig i borettslaget. Borettslaget eier eiendommen og tomten. Du eier altså ikke boligen direkte, men indirekte gjennom at du eier en andel som gir bruksrett til boligen. Siden du ikke eier andelen direkte, er du heller ikke direkte ansvarlig ovenfor borettslagets kreditorer.

Eierleilighet

En leilighet som man selv eier. Foruten gårds,- og bruksnummer har en eierleilighet et eget seksjonsnummer.

Obligasjonsleilighet

En leilighet der leieren yter et lån til den som eier bygningen. Obligasjonen gir leieren rett til å leie leiligheten. NB: Opprettelse av obligasjonsleiligheter er forbudt, men eksisterende forhold er fremdels tillatt og reguleres etter husleieloven.

Restaurere

Gjenoppbygge, sette i stand en bygning og føre den tilbake til opprinnelig utførelse.

Terrasse

Plan forhøyning foran bygning, med/uten platting med direkte adkomst til terreng.

Utleiekontrakt

Kontrakt i forbindelse med utleie av deler av egen bolig/leilighet. Utleieforhold kommenteres gjerne i forbindelse med en taksering

Veranda

Fundamentert utbygg på bolighus, gjern overbygget med tak/overstående byggverk.

Ordliste - Område: Byggesak

Arkivkort, omslagsark eller saksgang

Arkivkort, omslagsark eller saksgang vedlegges kan i enkelte tilfeller benyttes som dokumentasjon som ferdigattest. Gjelder i hovedsak bygg fra 1940-60 hvor det er stor variasjon på bruken av ekspedisjonsdokument og ferdigattest. Disse bekrefter (eller avkrefter) at eiendommen er ferdigattestert. I noen tilfeller er dette den eneste tilgjengelige informasjonen som viser til en ferdigattestering av eiendommen.

Bruksnummer

Se Gårdsnummer

Byggeanmeldelse av eldre bygårder

Byggeanmeldelse kan benyttes som en form for bekreftelse på når bygningen ble oppført, i de tilfeller ekspedisjonsdokument ikke foreligger. Dette gjelder spesielt bygårder fra 1800-tallet hvor deler eller hele av dokumentasjonen for eiendommen har forsvunnet. Forsiden til byggeanmeldelse bekrefter når byggingen ble utført, og at det i det minste er registrert påbegynt.

Byggemelding

Byggemelding eller byggeanmeldelse er ofte å finne før 1950-60-tallet, og beskriver på lignende måte hva det er gitt tillatelse til ved tiltaket.

Byggemelding/Approbasjon/Rammetillatelse

Byggemelding, byggeanmeldelse, skriftlig søknad som skal sendes til kommunen før et byggearbeid settes i gang. Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan ta standpunkt til om vilkårene for å gi byggetillatelse er til stede. Tillatelsen beskriver f.eks. om kjeller, loft, anneks mm er godkjent til varig opphold, om utleiedeler/sokkeletasjer/hybel, størrelsen (antall m²) på et tiltak og annen informasjon. Historisk er de fleste byggemeldinger fra 1960-tallet, approbasjon etter ca 1960 og rammetillatelse etter 1997. Den tidligere plan- og bygningsloven fra 1985 opererte med en egen kategori byggetiltak som var meldingspliktige, men ikke søknadspliktige. Meldingspliktige tiltak er ikke videreført som egen kategori fra 2008.

Eiendommers Data Register

Forkortes ofte EDR. Eiendomsregister med opplysninger om landets eiendommer.

Fasadetegninger

Fasadetegning viser bygningens fasader med eventuelle terrasser, verandaer og balkonger, samt eventuelle takoppbygg/arker o.l. I prinsippet skal de være likt det du ser når du stiller deg foran en bygning og ser inn mot denne.

Ferdigattest

Ferdigattest er et dokument som viser at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelsen/rammetillatelse. Ferdigattest er det tidligste funnet fra 1904 (og korresponderte med datoen på ekspedisjonsdokumentet), men ble ikke standardisert for 1960-tallet. Dette dokumentet bekrefter direkte når huset eller tiltaket ble godkjent som ferdigbygd og lovlig å bo i. Det kan også finnes ferdigattester på forandringer som ble gjort på huset i ettertid. Disse dokumentene sier ikke alltid nøyaktig hvilke forandringer som ble gjort.

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse blir utstedt ved mindre mangler i tiltaket, noe som gjør at det er godkjent til bruke i henhold til gitt tillatelse og at boligen (eller del av boligen) kan benyttes. Dokumentet har normalt en begrenset gyldighet, men de følges sjelden opp. Dermed kan en ta utgangspunkt at en midlertidig brukstillatelse er fortsatt gjeldene selv om datoen har utløpt. I noen tilfeller foreligger det en ren brukstillatelse som ikke er midlertidig. Dette dokumentet gjelder ofte deler av eiendommen, og kan bli satt sammen med flere brukstillatelser som dekker hele eiendommen. Disse dokumentene kan anses å ha lik verdi som en ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse blir gitt i de saker der tiltaket som er utført har mindre vesentlige mangler som ikke er fare for liv og helse. I hvert enkelt tilfelle må kommunen kontaktes for bekreftelse på at de aksepterer/godkjenner at brukstillatelse kan anses som ferdigattest.

Nabovarsel

Er en melding/varsel som sendes til eiere av naboeiendommer/tomter i forbindelse med byggesøknader som sendes inn til kommunen. Noen tiltak har krav om nabovarsel, enkle forhold kan gjøres uten å byggemelde/søke om dette.

Plantegninger

Plantegning viser bygningens etasjer med romfordeling, type rom (soverom, kjøkken, bad osv), dører, vinduer og noen ganger innredning. Hos kommunen ligger plantegninger som er bakgrunnen for den ferdigattest man evt. Har fått på sin eiendom.

Rammetillatelse

Rammetillatelse erstatter approbasjon etter ny plan- og bygningslov av 1997, Dokumentet er mer utfyllende enn den tidligere approbasjonen, og beskriver i detalj hvilke forandringer som blir gjort. Igangsettingstillatelse er når betingelser som er stilt i rammetillatelsen er oppfylt. Igangsettingstillatelse før klagefristen er utløpt gis normalt kun i kurante saker. For større bygg kan tillatelse deles opp.

Seksjonere

Dele oppOppdeling av bygning eller festerett i eierseksjoner

Situasjonskart fra byggesak

Oversiktskart som viser byggets godkjente beliggenhet med avstand til nabogrenser, vei/gate mv. I forbindelse med byggesak går det gjerne frem av situasjonskartet hvordan det så ut før og etter at tiltaket er gjennomført.

Snittegninger

Snittegning viser en snitt/»gjennomskjæring» av bygningen og viser etasjehøyder, oppbyggingen, evt. tomtehøyder og profilen tydeligere.

Jeg benyttet PEkonsult.no til verdi og lånetakst på min enebolig på Oppsal. De utførte arbeidet nøyaktig og til avtalt pris.

#Anette Ellingsen, Oslo

Hva sier våre kunder

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus