Reklamasjon ved boligkjøp

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligØKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Kjøp av ny/brukt bolig, reklamasjon, hvordan går man frem ?

2018, mai 03   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Veldig mange får seg en overraskelse når de skal ta i bruk sin nye bolig enten den er brukt eller helt ny. Hvordan går man frem hvis man finner ting man ønsker å klage på ?

Les mer.....

PEkonsult.no har flere oppdrag hvor boligkjøpere kjøper nye/brukte hus/leiligheter hvor alt ikke er slik det bør være. Hva gjør man når man oppdager at f.eks. boden er solgt som oppholdsrom, arealet er mindre en det som står i prospektet, badet lekker, sekundær rom er solgt som primærrom,  osv. ?


Er det en mangel og hvilket omfang har mangel ?

Det første man må gjøre er å få en nøyaktig gjennomgang med spesifisering av omfanget på mangelen,  gjerne med et prisestimat på hva som kreves for å rette opp feilen. Dette vil vi som proffesjonelle og nøytrale takstmenn kunne hjelpe deg med. Se faktaboks under - "Hva er en mangel"


Hvilket lovverk må jeg forholde meg til

Deretter er det viktig å forstå hvordan lovverket fungerer og hvilke rettigheter man har i henhold til dette lovverket. Det er et lovverk som gjelder ved kjøp av ny bolig og et annet som gjelder ved kjøp av brukt bolig. Se faktabokser under.


Advokat er dyrt, hvem skal betale for en evt. konflikt ?

De fleste har en husforsikring som vil kunne dekke inntill kr. 100.000,- (varierer fra selskap til selskap) i advokathonorarer ved en tvist. Ett sentralt punkt her er at huskjøper har fremsatt et krav mot selger/eierskifte- forsikring og at dette er bestridt. I de fleste tilfeller vil husforsikringen dekke en slik tvist.


Frister - Garantier - Hva gjelder

Bustadsoppføringsloven - Normalt 3 års garanti.

NB! En feil må utgjøre en mangel (se under).

NB! Reklamer innen rimelig tid. I praksis regnes 2 mnd. som rimelig tid

Foreldelsesloven - et krav er som hoveregel foreldet etter 3 år


Klag skriftlig (og gjerne rekommandert).

For å være helt sikkert på at nødvendige frister og garantier skal holde anbefales det å klage skriftlig (gjerne rekommandert)

NY BOLIG: Bustadsoppfør.loven (Buofl.)


I tillegg til Buofl. kommer det en rekke andre lover, forskrifter og standarder inn i bildet. Noen er obligatorisk og noen kan avtales av partene som inngår i trasaksjonen. Trykk på bildet under for stor versjon

BRUKT bolig:

Avhendingsloven (Avhl.)


VESENTLIGHETSVURDERING, Avhl. §3-9 2.

Sentralt begrep i Avhl. som er brukt mye i forbindelse med reklamasjon ved boligomsetning.  Det innebærer at hvis mangelen som er oppdaget ved en bolighandel ikke er vesentlig, dekkes ikke skaden/feilen.


HVA ER EN MANGEL ?

For at det skal foreligge en mangel, må misforholdet mellom eiendommens stand og kjøperens berettigede forventninger være «utvilsomt»


PRAKSIS - RETTSVESSEN

Høyesterett har tidligere stipulert vesentlighet til normalt å være fem til seks prosent av kjøpesummen.


I ny dom av 31.05.2017, HR-2017-1073A,  er avklaring gjort ved at prosentskaden alene ikke er avgjørende for at eiendommen er i "vesentlig dårligere stand" etter Avhl. §3-9.2


Her sier høysterett at mangelens prosentandel  (i forhold til kjøpesummen) hverken er nødvendig eller tilstrekkelig for ansvar.  Det må utvises et juridisk skjønn.

PEkonsult.no - Takstingeniør.

Den nøytrale part i en bolighandel !

REKLAMASJON

Hva bør en reklamasjons-rapport inneholde


  •  AVVIK

Hva er avviket?

Avvik fra byggeskikk, Sintef Byggforsk, Lover og regler mm.


  • DOKUMENTER

Gjennomgang: Prospekt, Egenerklær., Takstrap. mm.

 

  • ALDER / VEDLIKEHOLD

Opplyst /faktisk alder, Slitasje, Elde. Vedlikehold utført mm.

   

  • KONSEKVENS

Hva er konsekvens?,

Må avviket utbedres?.


  • BYGGESKIKK

Er utførelsen i strid med lokal/forventet byggeskikk. 


  • LOVER, FORSKRIFTER

Riktig TEK forskrift, Søketidspunkt gjelder. NB! Overgangsperiode. Vedlikehold utløser ikke ny forskrift. 


  • UTBEDRING

Gir utbedring økt standard?, forlenget levetid?

Avviket  skal utbedres forsvarlig.


PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus