Hvor langt ned i bakken eier du

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligOKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Hvor langt ned i bakken, under huset ditt, eier du ?

2018, feb 12   \\ BoligJUS


De fleste eiendommer har anerkjente eierforhold på bakkenivå, men vi har få rettslige bestemmelser for hvor langt ned i bakken man kan kreve EIERRÅDIGHET

De fleste eiendommer er oppmålt og har dermed anerkjente eierforhold på bakkenivå, men vi har få rettslige bestemmelser for hvor langt ned i bakken man kan kreve eierrådighet


Hvor kan vi finne svaret på slike forhold:


• RIMELIG KAN BENYTTES - Den del av grunnen under tomten man med rimelighet kan benytte inngår i eiers eierrådighet. Her finner vi støtte i høyesterettsdom av 1957 *1.

• OKKUPASJON - "Dypere lag i grunnen ansees å være herreløs. Eiendomsrett  til området oppstår da ved okkupasjon" skriver Dag Erik Konglie i en artikkel for Huseiernes Landsforening. Her kan vi også se til høyesterettsdom av 1998 *2.

• GRUNNVANN - Vannressurslovens §44 sier grunnvannet tilhører den som eier overflaten

• BERGVARME - Her borrer man alt fra 70-80 til 200m ned i grunnen. Man kan tenke seg at  eierrådigheten etter hvert vil utvides til å dekke en slik bruk av grunnen.

• ANLEGGSEIENDOM - Ny matrikkel lov (2005). Her defineres det en matrikkelenhet  som heter anleggseiendom. Her vil underjordiske lagerhaller, parkeringshus osv. Lagvis nedover i grunnen kunne få eget matrikkelnummer og dermed kunne omsettes fritt.

• MINERALLOVEN - Her beskrives det hvilke rettigheter som tilfalles ved uttak av mineralske forekomster.


*1 Høyesterett behandlet i 1957 om eierrådighet til en tunnel som tyskerne hadde anlagt under okkupasjonen av Norge. Tunnelen startet på eiendom A, og lå videre 7 til 14 meter under overflaten på eiendom B. Retten kom til at eier av eiendom B var eiendomsberettiget til den delen av tunnelen som lå under hans eiendom, fordi han med forholdsvis enkle grep kunne nyttiggjøre seg tunnelen som lagerplass.


*2 En dom fra 1998 gir en god illustrasjon. Saken gjaldt A som hadde boret på skrå inn over Bs eiendom. Borehullet var plassert mer enn 4 meter inn på As eiendom, og krysset eiendomsgrensen på 13 meters dyp. Vann ble funnet på 116 meters dybde, 28 meter fra eiendomsgrensen. Høyesterett behøvde ikke å ta stilling til nøyaktig hvor dypt ned eiendomsretten strakk seg, fordi eiendomsretten i alle fall ikke gikk så langt ned som 116 meter.


Kilde: Aftenposten 2018.02.14 og Husierenes landsforening 2013.11.06.


BYGGETEGNINGER

PEkonsult.no - Arkitekt

Tilbygg, Bygge på, Innrede kjeller mm.  Vi tegner og søker for deg

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus