Byggesok Arkiv

PEkonsult.no

Byggesøknad

Arkiv


Ved til/på- bygging, utskillling av tomt eller ved bruksendring kreves det en byggsøknad til kommunen. Vi kan hjelpe deg med utformingen av denne.

 

Byggesøknad Arkiv

Nedenfor finner du forklaring på sentrale punkter knyttet til en byggesøknad. Hvilke lover gjelder, Når må man/må man ikke søke, hva gjelder for nabovarsel osv. Finner du ikke svaret her ta gjerne kontakt på telefon eller vår facebook side #pekonsult.no 

  1. Søknadsplikt, m/u Ansvarlig foretak, Tiltak uten søknad, Lovgrunnlag

Tiltak med Søknadsplikt og krav om  Ansvar. foretak.

TILTAKSHAVER (eier) må her leie inn et ANSVARLIG FORETAK, dvs. et firma med byggekompetanse som tar ansvaret for at tiltaket (prosjektet) utføres ihht. krav i lover og forskrifter.

Tiltak med Søknadplikt hvor Tiltakshaver er søker.

 TILTAKSHAVER (ofte eier) kan her søke selv, men må vise til hvordan han/hun skal oppfylle kravene i P&B-Loven mm.

Tiltak uten søknadsplikt.

Mindre tiltak (prosjekt) som ikke er søknads- pliktig. Det stilles da gjerne krav om at tiltaket er i henhold til gjeldende regulerings og lover.

Lovgrunnlag for et Tiltak/byggesak

En byggesak reguleres av flere forksjellige lover og forskrifter.

De vanligste er:

PBL - Plan&Bygningslov.

SAK- Forsk.om byggesak

TEK - Tekniske forskrifter

  2. Funksjoner (PRO, UTF, SØK), Tiltaksklasser, Faggrupper, Ansvarsrett.

Funksjoner i en Byggesøknad: PRO, UTF, KONT, SØK.

TILTAKSHAVER, gjerne eier, som vil søke om et tiltak eller vil bygge noe.

Deretter har vi en inndeling av firma i forhold til funksjonene de har:

SØK: Ansv. Søkenede

UTF: Ansv. Utførende.       

PRO: Ansv. Prosjekter.

KONT: Ansv. Kontroller.

Tiltaksklasser, inndeling iht. kompleksitet og konsekvenser.

 TILTAKSKLASSE (1-4) er en måte å dele  bygge- prosjekt inn  i forhold til hvor avansert de er bygg-tekniske  og hvor alvorlige konsekvensene kan bli hvis feil blir gjort.

Faggrupper i en byggesak, Tømrer, murer osv.

De finnes en rekke forskjellige fagrupper som er involvert i et en bygge- sak. Mest vanlige for hus og hytter er:

  • Murer
  • Tømrer
  • Rørlegger
  • Elektriker
  • Arkitekt
  • Taktekking
  • Oppmåling

Erklæring av ansvarsrett.

Byggesøknaden skal vise hvordan/hvilke firma som tar ansvaret for de enkelte faggruppene i bygge-saken. Det er et krav at de enkelte firma skal ha nødvendig kompetanse og utdannelse til å ha den rollen de tar ansvar for. ANSVARLIG SØKER skal kontrollere at alle fagområder er ivarertatt.

   3. Type Søknader, Ferdigattest, Brukstilatelse, Dispensasjon, Nabovarsel.

Typer søknader: 1-Trinnstilatelse, Rammetilatelse.

En 1-TRINNS-SØKNAD, om byggetilatelse, kan gjøres når all dokument-asjon foreligger, inkl. alle ansvarsretter. Ved godkjenning kan man starte å bygge. 

En RAMMETILATELSE kan benyttes når man ikke har avklart alle krav. Dette kan f.eks. være krav fra andre myndigheter etc.

Når disse forhold er avklaret og dokumentert søker man om en  IGANGSETTING-STILATELSE.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest.

Når byggverket er ferdig kan man søke om FERDIGATTEST.

Hvis det kun er små detaljer igjen med bygget kan man søke om Midlertidig Brukstilatelse. Innviliging av dette kan kun gis hvis det ikke er noen fare å ta bygget i bruk. 

DISPENSASJON til krav i loven.

Iht. PBL, §19-1 kan man søke om DISPENSASJON til krav i loven. Flere krav må være tilstede for at en evt. Dispensasjon kan gis. I korthet må loven i vesentlig grad ikke tilsidesettes. Samtidig må fordelene med tiltaket være klart større en ulempen.

Nabovarsel, når må naboer varsles om tiltak

I et hvert SØKNADSPLIKTIG TILTAK skal naboer varsles iht. PBL. Når Tiltaket krever dispensasjon skal dette gjøres spesielt oppmerksom om i Nabovarsel.

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus